Категория: !Традиции и обычаи _Новый

Сүлде деп чүл?

Ол дээрге кижилерниң болгаш өске-даа дириг амытаннарның чаяаттынып төрүттүнген, каракка көзүлбес, кулакка дыңналбас күжү, сүрнүкчүзү, аксының кежии болур. Сүлде-хуулар...

Панчык

Панчык – Тывага 1950 чылдардан бээр чүгле Эрзин биле Тере-Хѳл кожууннарда нептерээн оюн. Ол оюннуң чогум кажан, каяа,  кайы...